FC. TURKSE RANGERS

ONZE CLUB REGLEMENT

1. Inleiding :
Turkse Rangers wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen.
Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk.
Turkse Rangers wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, afgevaardigden en ouders op dit vlak .
Turkse Rangers moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit.
Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.
Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
Als club ondersteunen wij het Fairplay Charter en de pantathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport van de KBVB. (zie affiche in de gang van de kleedkamers).

   2. Algemeen :
De gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers. Per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.
Doelstelling
Turkse Rangers wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is of lid wil worden bij Turkse Rangers moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van de gedragscode.

3. Algemene gedragsregels :
Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
– We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
– We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
– We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
– De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
– Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers. De betrachting moet zijn dat alle jeugdspelers
van Turkse Rangers 50% van de totale speeltijd kunnen deelnemen, uiteraard rekening houdend met
schorsingen, kwetsuren of afwezigheden op trainingen. – Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

4. Gedragsregels voor de jeugdspeler :
De spelers zijn de kern van de voetbalvereniging.
De speler:
– Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
– Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / afgevaardigde als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
– Is bij de training en wedstrijden tijdig aanwezig.
– Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer
of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.
– Draagt zowel voor als na de wedstrijden het tenue van Turkse Rangers. Dit is niet verplicht tijdens de
trainingen.

5. Gedragsregels voor de begeleider en de trainer :
De ploegafgevaardigde en trainer hebben een voorbeeldfunctie:
– Sportief gedrag tegenover de tegenstander EN de scheidsrechter.
– Geef het sportief gedrag mee aan je spelers.
– Na afloop van de match tegenstander en scheidsrechter een hand geven.
– Wijs supporters en ouders op hun uitlatingen tegenover eigen speler, tegenstanders en de
scheidsrechter. De ploeg kan hier ook zwaar beboet voor worden.
6. Gedragsregels voor ouders van de jeugdspeler :
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders van toepassing.
De ouder:
– Zorgt voor positieve ervaringen. Ondersteun de spelers met aanmoedigingen en niet met negatieve kritiek. Help de kinderen vertrouwen krijgen.
– Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
– Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
– Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team.
Van de ouders wordt verwacht dat zij:
– Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
– Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
– Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
– Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
– Op tijd het lidgeld voldoen.
– Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de jeugd- coördinator, ploegafgevaardigde of bestuursleden. Dit wordt niet in aanwezigheid van kinderen gedaan.
– De ouder verbindt er zich toe zijn kind aan de trainer over te laten. Dit wil zeggen dat enkel de trainer en jeugd-coördinatoren beslissen waar en in welke ploeg uw kind speelt.

7. Alcohol, tabak en drugs :
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang.
– Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld en in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
– Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en de kantine.
– Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een
veld/complex verbod.
– Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt
niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

8. Sancties :
Overtreden van de gedragsregels leidt tot sancties opgelegd door Turkse Rangers . Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.
Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing..
9. Waardevolle voorwerpen :
Waardevolle voorwerpen (o.a. smartphones, juwelen, ….) worden best thuis gelaten. Bij diefstal is de club niet verantwoordelijk.
Verloren voorwerpen zijn te bevragen aan de toog in de kantine.
10. Allerlei :
Spelers, ouder dan 18 jaar, die werken, worden verzocht kennis te nemen van de instructies in verband met de verzekering.
Wegens slechte weersomstandigheden kunnen wedstrijden worden afgelast. De juiste informatie kan u terugvinden op de website van de KBVB.
Mensen die graag een handje willen toesteken in onze club zijn steeds welkom. Dit zowel op sportief vlak (vb: trainer, afgevaardigde) als op extra sportief vlak (kantine medewerker, onderhouden velden, inkom, …)
11. Verboden :
In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.
Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator houdt zich in het stadion volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.